Trang chủ
Giới thiệu
Thống kê
Nội dung
Hướng dẫn
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký

1. QUY TRÌNH PHẢN BIỆN

Tạp chí Y Dược học áp dụng quy trình phản biện kín, theo các bước cơ bản:

Bước 1: Tiếp nhận bài báo

Tác giả gửi bài đến Ban biên tập Tạp chí qua địa chỉ email: tcydhue@huemed-univ.edu.vn hoặc qua website: https://jmp.huemed-univ.edu.vn/

Bước 2: Sơ loại

Ban Biên tập nhận bài viết kiểm tra hình thức, định dạng của bài viết theo qui định và gửi thư điện tử thông báo đến tác giả về việc tiếp nhận hoặc từ chối bài viết (có nêu lý do)

Bước 3: Phản biện

 - Bài báo đạt yêu cầu ở bước 2 sẽ được Ban Biên tập mời 02 người phản biện cho bài viết (phản biện kín hai chiều)

- Ban biên tập thông báo bằng thư điện tử địa chỉ truy cập bài viết, thời gian phản biện bài viết đến người phản biện bài báo.

- Ban Biên tập nhận kết quả phản biện và chuyển đến tác giả để chỉnh sửa theo ý kiến của người phản biện hoặc bảo lưu ý kiến và gửi giải trình về tất cả những ý kiến mà các phản biện nêu (những chỉnh sửa và bảo lưu) đến Ban Biên tập; quá trình này có thể lặp lại nhiều lần đến khi có sự thống nhất, đồng ý của 2 phản biện.

Bước 4: Duyệt đăng

- Khi bài báo đã được phản biện xong, Ban Biên tập tiến hành kiểm tra sự trùng lắp và gửi kết quả đến Tổng Biên tập xem xét và duyệt đăng bài.


2. TRÁCH NHIỆM TÁC GIẢ

Bài gửi đăng công trình nghiên cứu khoa học phải chưa được đăng ở bất kỳ tạp chí quốc gia nào.

Tác giả chịu trách nhiệm trước Ban biên tập, công luận và những quy định liên quan đến Luật báo chí và Quyền tác giả.

Tác giả/Các tác giả không xuất bản các bản thảo có cùng một nội dung nghiên cứu trên nhiều hơn một tạp chí hoặc đơn vị xuất bản 

Dữ liệu, tài liệu tham khảo và các thông tin khác trong bài nghiên cứu phải được trình bày chính xác và đầy đủ để có thể được nhân rộng nghiên cứu. Nếu trong bài viết có sự gian lận hoặc cố ý đưa ra các nhận định không chính xác thì tác giả/các tác giả được coi là có hành vi phi đạo đức..

Tuyên bố về xung đột lợi ích: Trong bản thảo bài viết, tất cả tác giả cần nêu rõ các mối quan hệ cá nhân và các nguồn tài chính với những cá nhân khác hoặc các tổ chức có khả năng tác động không phù hợp đến công trình nghiên cứu. Tác giả/Các tác giả cần liệt kê cụ thể các nguồn hỗ trợ tài chính cho việc thực hiện nghiên cứu và/hoặc hoàn thiện bài viết.

Thông báo về các sai sót trong ấn phẩm đã xuất bản: Khi tác giả/các tác giả phát hiện có sai sót trong bài viết đã xuất bản thì phải thông báo ngay cho Ban Biên tập của Tạp chí để rút bài hoặc sửa chữa những nội dung cụ thể trong bài viết nếu Ban Biên tập nhận thấy cần thiết. Nếu Ban Biên tập và Tạp chí nhận được thông báo từ bên thứ ba về lỗi sai trong ấn phẩm, thì tác giả/các tác giả có trách nhiệm hợp tác kịp thời cùng với Ban Biên tập, bao gồm việc cung cấp đầy đủ bằng chứng cho Ban Biên tập khi được yêu cầu

 

3. THỂ LÊ ĐĂNG BÀI

1. Mẫu trình bày bài nghiên cứu khoa học

- Báo cáo khoa học được đánh máy vi tính trên khổ giấy A4, dài không quá 8 trang kể cả biểu bảng và tài liệu tham khảo

- Bảng mã Unicode; Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 12, cách dòng đơn

- Canh lề: lề trái 3 cm, lề phải 2 cm, lề trên 2 cm, lề dưới 2cm
2. Báo cáo khoa học : có những phần được sắp xếp theo thứ tự sau đây:
- Tên đề tài nghiên cứu khoa học (Cỡ chữ 14, in hoa, đậm, đặt ở giữa)
- Tên tác giả/nhóm tác giả: Ghi bên dưới tiêu đề lớn, cỡ chữ 12, in nghiêng
Tóm tắt nghiên cứu (tiếng Việt) khoảng 200 từ. Phần tóm tắt được cấu trúc như sau: Đặt vấn đề (bao gồm cả mục tiêu nghiên cứu) ; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu ; Kết quả ; Kết luận
Từ khoá : danh sách các từ khoá viết theo định dạng từ Medical Subject Headings (MeSH) theo hệ thống Index Medicus
Tóm tắt nghiên cứu (tiếng Anh) khoảng 200 từ, có cấu trúc như sau:
- Title (Cỡ chữ 12, hoa, đậm, đặt ở giữa)
- Author (Không dấu, ghi cơ quan bằng tiếng Anh) ; Background (including purposes); Materials and method; Results; Conclusion.
Key words:
Báo cáo toàn văn bao gồm: Đặt vấn đề và mục tiêu; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Kết quả; Bàn luận; Kết luận và kiến nghị; Tài liệu tham khảo chính (không quá 20 tài liệu tham khảo); Phụ lục (nếu có)
Tổng số bảng và hình không quá 6.
Ảnh được quét đưa vào đúng chỗ hình minh họa và gửi kèm theo ảnh gốc (định dạng .JPEG). Danh từ tiếng Việt nếu được dịch từ tiếng nước ngoài phải được viết kèm theo từ nguyên gốc. Các chữ viết tắt phải có chú thích các từ gốc của các chữ viết tắt.
Tài liệu tham khảo: Được trình bày theo thứ tự xuất hiện trong bài báo, không cần tách rời các thứ tiếng, có ghi số thứ tự và cần được nêu lên ở cuối câu trong bài báo. Tài liệu tham khảo được trình bài theo chuẩn Vancouver

- Tài liệu tham khảo được lấy từ sách được trình bày như sau: 1. Tên tác giả/ biên tập viên/ phiên dịch viên/ cơ quan chịu trách nhiệm 2. Tên sách 3. Nơi xuất bản 4. Nhà xuất bản 5. Năm xuất bản 6. Số trang 7. Tập hoặc tên riêng mỗi tập nếu có. Lưu ý nếu có tử 6 tên tác giả trở xuống thì phải liệt kê tất cả tác giả, nếu có từ 7 tác giả trở lên thì liệt kê 6 người đầu tiên và thêm “ctv” ở tiếng Việt và “et al” ở tiếng Anh.

Ví dụ: Fauci AS, Braunwald E, Isselbacher KJ, Wilson JD, Martin JB, Kasper DL, et al, editors. Harrison’s principles of internal medicine. 14th ed. New York: Mc Graw Hill, Health Professions Division; 1998.

Mainfred B. Steger, Nguyễn Hải Bằng, dịch. Toàn cầu hóa. Hà Nội: Nhà xuất bản tri thức; 2011. p.222.

- Tài liệu tham khảo được lấy từ bài báo khoa học được trình bày như sau: 1. Tên tác giả 2. Tên bài viết 3. Tên tạp chí 4. Năm 5. Tập/quyển/mục/phần 6. Số trang. Lưu ý: liệt kê tên tác giả tương tự dạng sách, nếu không có tên tác giả thì tên bài viết đứng đầu tiên.

Ví dụ: Russell FD, Coppell AL, Davenport AP. In vitro enzymatic processing of radiolabbelled big ET-1 in human kidney as a food ingredient. Biochem Pharmacol 1998 Mar 1; 55(5):697- 701

Đào Tấn Hồ. Khu hệ động vật Da gai vùng biển Khánh Hòa. Tạp chí khoa học và Công nghệ Biển 2002 (1): 1- 11.

- Tài liệu tham khảo được lấy từ báo cáo hội nghị khoa học được trình bày như sau: Trích dẫn tương tự như 1 cuốn sách thêm các thông tin về hội nghị, và trích dẫn một công trình từ 1 hội nghị giống như trích dẫn 1 tác phẩm có nhiều tác giả khác nhau.

Ví dụ:

+ Giấy tờ từ 1 hội nghị:

Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE, Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992. P. 1561-5.

+Kỷ yếu hội nghị:

Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam: Elsevier; 1996.

- Tài liệu tham khảo được lấy từ luận văn, luận án được trình bày như sau:

+ Bản giấy, bao gồm các thông tin: 1. Tác giả 2. Tên đề tài luận văn, luận án [loại luận văn, luận án] 3. Nơi xuất bản: Nhà xuất bản; 4. Năm.

+ Bản trực tuyến, bao gồm các thông tin: 1. Tác giả 2. Tên đề tài luận văn, luận án [loại luận văn, luận án trên internet] 3. Nơi xuất bản; 4.Năm [-ngày tháng năm ngày trích dẫn]ư 5. Từ: Tên của cơ sở dữ liệu/ địa chỉ web.

Ví dụ:

+ Kay JG. Intracellular cytokine tracfficking and phagocytosis in macrophages [PhD thesis]. St Lucia, Qld: University of Queensland; 2007.

 + Pahl KM. Preventing anxiety and promoting social and emotional strength in early childhood: an investigation of aetiological risk factors [PhD thesis]. St Lucia, Qld: University of Queensland; 2009 [cited 2010 Mar 24]. Available from: University of Queensland Library E- Reserve

- Tài liệu tham khảo được lấy từ báo được trình bày như sau: 1. Tác giả 2. Tên bài báo 3. Tên của tờ báo 4. Ngày xuất bản 5. Phần nếu áp dụng ( viết tắt là Sect): 6. Số trang 7. Số cột trong ngoặc đơn ( viết tắt là col.). Các chi tiết có thể thay đổi tùy thuộc vào cách bố trí của từng tờ báo

Ví dụ: Lee G. Hospitalizations tied to ozone pollution: study estimates 50,000 admissions annually. The Washington Post 1996 Jun 21;Sect. A:3 (col. 5)

- Tài liệu tham khảo được lấy từ bài trên phương tiện truyền thông được trình bày như sau: Trích dẫn tương tự như 1 cuốn sách , với các hình thức của tin tức được đặt trong dấu ngoặc đơn sau tiêu đề ngày phát sóng

Ví dụ: Get the facts (and get them organised) [videocassette]. Williamstown (Vic): Appleseed Productions; 1990.

- Tài liệu tham khảo được lấy từ Website và các nguồn khác được trình bày như sau:

+ Từ tạp chí điện tử: Trích dẫn tương tự như tạp chí in, nhưng chú ý đến ngày/tháng, số lượng trang và tên tạp chí. Bao gồm 1. Tên tác giả nếu có 2. Tên bài báo 3. Tên tạp chí [serial online] 4. Năm xuất bản ( tháng nếu có) [trích dẫn năm, viết tắt tháng trong ngoặc vuông]; 5. Số tập 6. Số lần xuất bản đặt trong ngoặc đơn; 7. Số trang hoặc số màn hình đặt trong ngoặc vuông. Available from (Nguồn từ) URL: URL của tạp chí.

Ví dụ: Morse SS. Factors in the emergence of infectious disease. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1999 Dec 25]; 1(1):[24 screens]. Available from:URL: http://www/cdc/gov/ncidoc/EID/eid.htm.

+ Từ website: 1. Tác giả 2. Tên bài viết. [Online]. 3. Năm xuất bản [định dạng năm tháng viết tắt ngày]; 4. Số màn hình hoặc trang trong ngoặc vuông. Available from (Nguồn từ) URL: địa chỉ trang web được gạch chân

Ví dụ: Royal College of General Practitioners. The primary health care team. [Online]. 1998 [cited 1999 Aug 22];[10 screens]. Available from: URL: http/www.regp.org.uk/informat/publicat/ref0021.htm.

3. Đối với các bài tổng quan, thông tin, bài dịch: cần có đầy đủ các tài liệu tham khảo và nguồn số liệu đã được trích dẫn trong bài. Tác giả bài tổng quan được ghi rõ chức danh, học hàm, học vị, chuyên ngành, cơ quan ở phần cuối trang đầu tiên của bài tổng quan. Bài tổng quan cũng được chế bản và in trên giấy khổ A4 và không dài quá 7 trang kể cả biểu bảng và tài liệu tham khảo.
- Các thông tin, bài dịch cần ghi rõ xuất xứ của nguồn tài liệu và các thông tin biên dịch. Đối với bài dịch cần gởi kèm theo văn bản bài báo tiếng nước ngoài.
4. Bài gửi kèm theo đĩa mềm hoặc Email theo địa chỉ tcydhue@huemed-univ.edu.vn
5. Bài không được đăng, không trả lại bản thảo.


4. HÀNH VI ĐẠO VĂN

Đạo văn là việc sử dụng có hoặc không có chủ ý của tác giả các sản phẩm học thuật (bài viết, số liệu, hình ảnh, thông tin và ý tưởng của người khác) vào các sản phẩm của mình mà không có những chỉ dẫn/thừa nhận tác giả của những nội dung đã sử dụng.

Trong các sản phẩm học thuật nếu có các hình thức sau đây được xác định là phạm lỗi đạo văn:

1. Sử dụng sản phẩm học thuật của người khác mà cam đoan rằng đó là của mình;

2. Sao chép quá nhiều từ một công trình (mặc dù có chỉ ra nguồn trích) để hình thành một phần lớn công trình của mình;

3. Không dẫn nguồn đã trích khi thay đổi từ ngữ, di chuyển từ hoặc cụm từ, ý tưởng của tác giả khác; gắn các cụm từ của các nguồn khác nhau và chỉnh sửa lại trong bài viết; thay đổi từ ngữ, cụm từ những vẫn giữ nguyên cấu trúc của đoạn văn hoặc bài viết;

4. Sử dụng bất kỳ sản phẩm học thuật hoặc số liệu sẵn có của các tác giả/tổ chức khác mà không nêu rõ nguồn và tác giả;

5. Cung cấp không chính xác về tác giả, nguồn của thông tin được trích dẫn; 6. Sử dụng hơn 30% những sản phẩm học thuật của mình đã công bố vào những sản phẩm học thuật mới do mình là tác giả hoặc đồng tác giả mà không ghi rõ nguồn, gọi là tự đạo văn.


Bài quan tâm nhiều nhất
[1] Đánh giá chức năng tâm thu thất phải bằng thông số TAPSE (6,310 lần)
Tạp chí:  Tập 1(5) - Số 5/2011; Tác giả:  Nguyễn Liên Nhựt, Nguyễn Anh Vũ
[2] Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (5,749 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Thái Khoa Bảo Châu, Võ Thị Hồng Phượng
[3] Mối liên quan giữa mức độ sử dụng điện thoại thông minh và các rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm lý ở học sinh trung học phổ thông và sinh viên (4,534 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (04); Tác giả:  Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Thị Thuý Hằng
[4] Nghiên cứu thang điểm Blatchford trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do bệnh lý dạ dày tá tràng (3,036 lần)
Tạp chí:  Tập 4(3) - Số 21/2014; Tác giả:   Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
[5] NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG Ở KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (3,002 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Hoàng Trọng Ái Quốc, Tôn Thất Hoàng Quí, Võ Đăng Trí, Hoàng Thị Kim Trâm, Châu Thị Thanh Nga
[6] Stress và các yếu tố liên quan ở sinh viên Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế (2,861 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (03); Tác giả:  Đoàn Vương Diễm Khánh, Lê Đình Dương, Phạm Tuyên, Trần Bình Thăng, Bùi Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Yên, Bùi Đức Hà, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Kiều
[7] Nghiên cứu kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi (2,824 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Trần Thị Thu Lành, Hồ Khả Cảnh, Nguyễn Văn Minh
[8] Giá trị tiên lượng của chỉ số MELD ở bệnh nhân xơ gan Child Pugh C (2,699 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (05) ; Tác giả:  Võ Thị Minh Đức, Trần Văn Huy, Hoàng Trọng Thảng
[9] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG CỦA BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG BẰNG THANG ĐIỂM ISS (2,636 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Vũ Duy, Lâm Việt Trung
[10] Khảo sát vai trò của thang điểm moca trong tầm soát sa sút trí tuệ do mạch máu ở bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn bán cấp (2,622 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Nguyễn Đình Toàn
Thông báoISSN 1859 - 3836

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY - HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

 

Tầng 4, Nhà A Trường Đại học Y Dược Huế, số 06 Ngô Quyền Tp. Huế

Điện thoại: (0234) 3.826443; Email: tcydhue@huemed-univ.edu.vn

Copyright © 2016 by G7VN