Trang chủ
Giới thiệu
Thống kê
Nội dung
Hướng dẫn
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký

NỘI DUNG BÀI BÁO

NGHIÊN CỨU THANG ĐIỂM BLATCHFORD TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO BỆNH LÝ DẠ DÀY TÁ TRÀNG
BLATCHFORD SCORE IN PROGNOSIS OF GASTROINTESTINAL BLEEDING PATIENTS CAUSED BY PEPTIC ULCER
 Tác giả: Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
Đăng tại: Tập 4(3) - Số 21/2014; Trang: 77
Tóm tắt bằng tiếng Việt:
Đặt vấn đề: Xuất huyết tiêu hóa nói chung và xuất huyết tiêu hóa từ dạ dày tá tràng nói riêng là một cấp cứu nội khoa thường gặp nhất trong các bệnh về tiêu hóa. Việc đánh giá tiên lượng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong vấn đề chẩn đoán và điều trị qua đó nâng cao chất lượng điều trị, giảm nguy cơ tử vong cho bệnh nhân. Thang điểm Blatchford là một công cụ sàng lọc để đánh giá bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa có cần đến một can thiệp y khoa như là truyền máu, nội can thiệp hay phẩu thuật cầm máu hay không. Mục tiêu: (i) Khảo sát trị số trung bình của thang điểm Blatchford và sự thay đổi của trị số này theo vị trí, nguyên nhân, mức độ chảy máu và hình ảnh tổn thương xuất huyết theo Forrest; (ii) So sánh giá trị của thang điểm Blatchford với thang điểm Rockall trong đánh giá tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa trên do bệnh lý dạ dày tá tràng. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đoàn hệ tiến cứu 101 bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do bệnh lý dạ dày tá tràng nằm điều trị tại Bệnh viện TW Huế từ tháng 2/2011 đến tháng 4 năm 2013. Xử lý số liệu bằng phần mềm SPSS version 19.0. Kết quả: Điểm Blatchford trung bình của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 7,91 ± 3,81, can thiệp y khoa chiếm 60,40 %. Tổn thương tại dạ dày có điểm Blatchford trung bình 7,37±4,12, tá tràng 9,13±4,16, tổn thương cả dạ dày tá tràng 8,52±2,23. Điểm Blatchford trung bình của nhóm nguyên nhân loét 8,48 ±3,74, viêm kết hợp với loét là 8,46 ± 3,13, viêm 5,83 ± 4,20. Điểm Blatchford trung bình của nhóm mức độ xuất huyết nặng 10,20 ± 2,10 điểm, xuất huyết vừa 8,04 ± 3,67, xuất huyết nhẹ 3,37 ± 2,48, Điểm Blatchford trung bình của nhóm Forrest nguy cơ cao 10,08 ± 3,57điểm, Forrest nguy cơ thấp 7,59 ± 3,76 điểm; Tỷ lệ bệnh nhân có tổng điểm Blatchford > 6 /bệnh nhân có điểm Blatchford ≤ 6, ở tổn thương cả dạ dày và tá tràng cao hơn so với tổn thương một vị trí hoặc ở dạ dày hoặc ở tá tràng)và ở tá tràng thì cao hơn ở dạ dày (10,49/1 so với 3/1 và 1,82/1); Tổn thương loét có điểm Blatchford cao hơn tổn thương viêm đơn thuần; Mức độ xuất huyết càng nặng điểm Blatchford càng cao. Sự khác biệt có ý nghĩa thồng kê với p < 0,01; Forrest thuộc nhóm nguy cơ cao có điểm Blatchford cao hơn nhóm nguy cơ thấp; Thang điểm Blatchford có độ nhạy cao hơn thang điểm Rockall 91,80% so với 77,05%). Giá trị dự báo (+) của thang điểm Blatchford cũng cao hơn so với thang điểm Rockall (76,71% so với 73,44%). Kết luận: Điểm Blatchford trung bình của nhóm bệnh nhân nghiên cứu 7,91 ± 3,81; Tổn thương loét có điểm Blatchford cao hơn tổn thương viêm đơn thuần; Mức độ xuất huyết càng nặng điểm Blatchford càng cao; Forrest thuộc nhóm nguy cơ cao có điểm Blatchford cao hơn nhóm nguy cơ thấp; Thang điểm Blatchford và Rockall rất có giá trị trong đánh giá tiên lượng yêu cầu can thiệp y khoa. Thang điểm Blatchford có độ nhạy cao hơn thang điểm Rockall. Từ khóa: Thang điểm Blatchford, xuất huyết tiêu hóa, loét dạ dày tá tràng
Abstract:
Background: Gastrointestinal bleeding in general and gastrointestinal bleeding from peptic ulcer is the most common internal medical emergency especially in digestive diseases. The evaluation of rebleeding is important problems in treatment and prognosis. Thereby improving the quality of treatment and reduce the dead rate for patients, the Blatchford score is a screening tool to evaluate patients gastrointestinal bleeding that help for the medical intervention such as blood transfusion, endoscopic therapy or surgical hemostasis or not. Objectives: 1. Investigating the mean value of Blatchford score according to the location, the causes and the severity of bleeding and the type of lesions by the Forrest’s classification. 2 Comparising the value of Blatchford score with Rockall score in prognosis of the upper gastrointestinal bleeding due to. Subjects and Methods: Prospective cohort study of 101 patients with gastrointestinal bleeding due to gastroduodenal disease treated at Hue Central Hospital from 12/ 2011 to April 2013. The data were processed by SPSS ver 19.0. Results: The average Blatchford patient group 7.91 ± 3.81 research, medical interventions accounted for 60.40 %. Lesions in the stomach Blatchford average 7.37 ± 4.12, duodenum 9.13 ± 4.16, lesions both gastroduodenal 8.52 ± 2.23. Blatchford point average of group causes ulcers 8.48 ± 3.74, ulcerative colitis with a 8.46 ± 3.13, inflammation 5.83 ± 4.20. Blatchford point average of group severe hemorrhagic 10.20 ± 2.10 points, just 8.04 ± 3.67 hemorrhage, minor hemorrhage 3.37 ± 2.48, Blatchford point average of at risk groups Forrest high point of 10.08 ± 3.57, 7.59 ± Forrest low risk of 3.76 points, - Percentage of patients Blatchford score > 6 / patient Blatchford score ≤ 6, in both gastric lesions and duodenal lesions is higher than a position or in the stomach or duodenum) and in duodenum were higher in the stomach (10.49/1 from 3/1 and 1.82/1); Blatchford score of ulcerative lesions was higher than that of purely inflammatory lesions; Level Blatchford bleeding score as high as heavy. The difference is statistically significant with p < 0.01; Forrest high risk group Blatchford score higher than low risk - Blatchford scoring higher sensitivity Rockall score (91.80% against 77.05%). The positive predictive value of Blatchford score higher than Rockall score (76.71% compared with 73.44%). Conclusion: The average Blatchford's research group patients 7.91±3.81; Ulcerative lesions with higher points Blatchford merely inflammatory lesions; Level Blatchford bleeding score higher the more severe; Forrest high risk group Blatchford score higher than low risk; Rockall and Blatchford scoring system is valuable in prognostic evaluation requires medical intervention. Blatchford scoring higher sensitivity Rockall score. Keywords: Gastroduodenal disease, Blatchford score, gastrointestinal bleeding

CÁC BÀI BÁO TRONG TẬP 4(3) - SỐ 21/2014

TTTiêu đềLượt xemTrang
1CẬP NHẬT VỀ NỘI SOI NHUỘM MÀU
Tác giả:  Trần Quang Trung, Trần Văn Huy
11405
2BƯỚC ĐẦU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT LAI TẠI CHỖ HUỲNH QUANG (FISH) ĐỂ CHẨN ĐOÁN KHUẾCH ĐẠI GENE HER-2/NEU TRONG UNG THƯ DẠ DÀY
Tác giả:  Trần Văn Huy, Hà Thị Minh Thi, Văn Trung Nghĩa, Nguyễn Viết Nhân, Lê Phan Tưởng Quỳnh, Lê Tuấn Linh, Đoàn Hữu Nhật Bình, Đặng Công Thuận, Hồ Hữu Thiện, Phạm Như Hiệp
94115
3KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NGUY CƠ TIM MẠCH Ở BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN LỌC MÁU CHU KỲ
Tác giả:  Võ Tam, Lê Phải, Nguyễn Hữu Vũ Quang
75221
4NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA Ở BỆNH NHÂN BỆNH TIM THIẾU MÁU CỤC BỘ
Tác giả:  Nguyễn Trọng Nghĩa, Lê Thị Bích Thuận
77529
5NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỔI CỦA NỒNG ĐỘ TROPONIN T ĐỘ NHẠY CAO TRONG NHIỄM KHUẨN HUYẾT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA BÌNH ĐỊNH
Tác giả:   Lê Đình Hiếu, Phan Hùng Việt
84039
6NHÂN MỘT TRƯỜNG HỢP LÂM SÀNG U TUYẾN YÊN TIẾT PROLACTIN Ở NAM GIỚI
Tác giả:  Hoàng Thị Lan Hương, Trần Hữu Dàng
107046
7NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG VỎ BẢO VỆ LASER CẢI TIẾN TRONG NỘI SOI NIỆU QUẢN-THẬN BẰNG ỐNG SOI MỀM
Tác giả:  Lê Đình Khánh. Phạm Ngọc Hùng, Lê Đình Đạm
63051
8SO SÁNH KẾT QUẢ CAN THIỆP NHÁNH THỦ PHẠM VÀ CAN THIỆP THEO GIAI ĐOẠN Ở BỆNH NHÂN NHỒI MÁU CƠ TIM ST CHÊNH LÊN CÓ TỔN THƯƠNG NHIỀU MẠCH
Tác giả:  Hồ Anh Tuấn, Nguyễn Văn Điền, Hoàng Anh Tiến
67856
9NGHIÊN CỨU TÌNH TRẠNG NHIỄM TOXOPLASMA GONDII Ở TRẺ ĐỘNG KINH
Tác giả:  Nguyễn Thị Hồng Đức, Tôn Nữ Vân Anh
74163
10SÀNG LỌC CÁC TỔN THƯƠNG TIỀN UNG THƯ VÀ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG BẰNG TEST VIA VÀ XÉT NGHIỆM TẾ BÀO CỔ TỬ CUNG TẠI TUYẾN Y TẾ CƠ SỞ
Tác giả:  Võ Văn Khoa, Nguyễn Vũ Quốc Huy
133368
11NGHIÊN CỨU THANG ĐIỂM BLATCHFORD TRONG TIÊN LƯỢNG BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT TIÊU HÓA DO BỆNH LÝ DẠ DÀY TÁ TRÀNG
Tác giả:   Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
218077
12HIỆU QUẢ KÍCH THÍCH PHÓNG NOÃN CỦA CHẤT ỨC CHẾ MEN THƠM HÓA (AI) Ở BỆNH NHÂN VÔ SINH CÓ HỘI CHỨNG BUỒNG TRỨNG ĐA NANG
Tác giả:  Lê Minh Tâm
79686
13NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHẪU THUẬT NỘI SOI CẮT ĐẠI TRỰC TRÀNG LẤY BỆNH PHẨM QUA NGẢ HẬU MÔN
Tác giả:  Dương Xuân Lộc, Hoàng Trọng Nhật Phương, Hồ Hữu Thiện, Phan Hải Thanh, Phạm Như Hiệp, Hồ Văn Linh, Trần Ngọc Thông, Trần Nghiêm Trung, Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thanh Xuân, Phạm Trung Vỹ, Phạm Xuân Đông ,Trần Viết Hùng, Trương Vĩnh Quý, Đặng Ngọc Hùng, Phạm Anh Vũ, Lê Mạnh Hà, Nguyễn Trường An, Lê Lộc
74694
14XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHARANTIN, HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA VÀ KHÁNG KHUẨN IN-VITRO CỦA QUẢ MƯỚP ĐẮNG (MOMORDICA CHARANTIA) Ở THỪA THIÊN HUẾ
Tác giả:   Nguyễn Thị Hồng Yến, Nguyễn Viết Khẩn
114599
15TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH CỦA NGƯỜI DÂN&NBSP;TẠI HUYỆN PHÚ LỘC TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Tác giả:  Nguyễn Ngọc Thuỷ, Nguyễn Thị Hoà, Nguyễn Minh Tâm
708105
16MỘT SỐ CHỈ ĐỊNH CỦA SIÊU ÂM NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ TIÊU HÓA, MẬT TỤY
Tác giả:  Vĩnh Khánh, Trần Văn Huy
792116

Bài quan tâm nhiều nhất
[1] Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (4,550 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Thái Khoa Bảo Châu, Võ Thị Hồng Phượng
[2] Đánh giá chức năng tâm thu thất phải bằng thông số TAPSE (3,057 lần)
Tạp chí:  Tập 1(5) - Số 5/2011; Tác giả:  Nguyễn Liên Nhựt, Nguyễn Anh Vũ
[3] Nghiên cứu thang điểm Blatchford trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do bệnh lý dạ dày tá tràng (2,180 lần)
Tạp chí:  Tập 4(3) - Số 21/2014; Tác giả:   Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
[4] NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG Ở KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (2,036 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Hoàng Trọng Ái Quốc, Tôn Thất Hoàng Quí, Võ Đăng Trí, Hoàng Thị Kim Trâm, Châu Thị Thanh Nga
[5] Nghiên cứu kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi (1,961 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Trần Thị Thu Lành, Hồ Khả Cảnh, Nguyễn Văn Minh
[6] Mối liên quan giữa mức độ sử dụng điện thoại thông minh và các rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm lý ở học sinh trung học phổ thông và sinh viên (1,943 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (04); Tác giả:  Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Thị Thuý Hằng
[7] Khảo sát vai trò của thang điểm moca trong tầm soát sa sút trí tuệ do mạch máu ở bệnh nhân tai biến mạch máu não giai đoạn bán cấp (1,937 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Nguyễn Đình Toàn
[8] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG CỦA BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG BẰNG THANG ĐIỂM ISS (1,936 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Vũ Duy, Lâm Việt Trung
[9] Giá trị tiên lượng của chỉ số MELD ở bệnh nhân xơ gan Child Pugh C (1,865 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (05) ; Tác giả:  Võ Thị Minh Đức, Trần Văn Huy, Hoàng Trọng Thảng
[10] ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG/CẬN LÂM SÀNG VÀ GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐIỂM CURB-65 TRONG PHÂN TẦNG NGUY CƠ BỆNH NHÂN VIÊM PHỔI CỘNG ĐỒNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ (1,847 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Nguyễn Đăng Tố, Nguyễn Văn Chi, Đỗ Ngọc Sơn
Thông báoISSN 1859 - 3836

TẠP CHÍ Y DƯỢC HỌC - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY - HUE UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

 

Tầng 4, Nhà A Trường Đại học Y Dược Huế, số 06 Ngô Quyền Tp. Huế

Điện thoại: (0234) 3.826443; Email: tcydhue@huemed-univ.edu.vn

Copyright © 2016 by G7VN