Trang chủ
Giới thiệu
Thống kê
Nội dung
Hướng dẫn
Liên hệ
Đăng nhập
Đăng ký

NỘI DUNG BÀI BÁO

NGHIÊN CỨU NGUỒN NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH HỆ ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG TRỊ
THE SITUATION OF CURATIVE NURSING AND MIDWIVE RESOURCE IN THE PUBLIC HOSPITALS IN QUANG TRI PROVINCE
 Tác giả: Hà Lâm Chi, Võ Văn Thắng, Võ Thị Huệ Mân
Đăng tại: Tập 6 (05); Trang: 44
Tóm tắt bằng tiếng Việt:

Đặt vấn đề: Ở nước ta, trong những năm qua, dịch vụ điều dưỡng, hộ sinh đã có nhiều tiến bộ góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, công tác điều dưỡng, hộ sinh ở nước ta vẫn đang đứng trước những tồn tại và thách thức: Nhân lực điều dưỡng, hộ sinh thiếu cả số lượng, chất lượng và cơ cấu chưa phù hợp. Tỷ số điều dưỡng và hộ sinh thấp so với yêu cầu tại các cơ sở KCB có 3,5 điều dưỡng/bác sỹ. Tỷ lệ điều dưỡng, hộ sinh có trình độ cao đẳng trở lên chưa đạt mục tiêu 30% và đang có sự mất cân đối về cơ cấu và phân bổ nhân lực điều dưỡng, hộ sinh ở các vùng nông thôn và vùng khó khăn. Để góp phần đánh giá thực trạng nhân lực điều dưỡng, hộ sinh tại các bệnh viện công lập trong tỉnh, nghiên cứu được tiến hành để cung cấp bằng chứng làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống điều dưỡng, hộ sinh đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh trong những năm đến.

Mục tiêu: Mô tả thực trạng nguồn nhân lực và xác định nhu cầu phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ sinh hệ điều trị tại các bệnh viện công lập tỉnh Quảng Trị năm 2015.

Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Báo cáo số liệu thứ cấp của các bệnh viện về nguồn lực được tổng hợp, phân tích, đánh giá mức độ nhân lực đạt được theo Phân tích, đánh giá thực trạng nhân lực và so sánh với các quy định hiện hành bao gồm Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước, Quyết định của Thủ tướng chính phủ số 153/2006/QĐ-TTg và Chương trình hành động quốc gia về tăng cường công tác điều dưỡng, hộ sinh giai đoạn từ nay đến năm 2020 theo Quyết định số 1215/QĐ-BYT  ngày 12  tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Kết quả: Tỷ lệ cán bộ y tế hiện có trên 01 giường bệnh chưa đạt theo định mức quy định theo quy mô giường bệnh và phân hạng bệnh viện. Nhân lực điều dưỡng, hộ sinh tại các khoa lâm sàng còn thiếu so với yêu cầu. Tỷ lệ cơ cấu nhân lực điều dưỡng, hộ sinh so với bác sỹ chưa đạt theo mục tiêu của Bộ Y tế.

Kết luận: Nguồn nhân lực của các bệnh viện cần được bổ sung để đáp ứng quy mô giường bệnh và hạng bệnh viện. bổ sung điều dưỡng, hộ sinh để đảm bảo tỷ lệ cần thiết tối thiểu theo số lượng giường bệnh và cơ cấu so với bác sỹ tại các khoa lâm sàng.

Từ khóa:Nguồn nhân lực y tế, Điều dưỡng, hộ sinh, nhu cầu nhân lực
Abstract:

Introduction: In Vietnam, in recent years, nurse and midwife service has made remarkable progress in improving the quality of healthcare services. However, the jobs of nurses and midwives in our country are still facing some problems and challenges: human resource in term of nurses, midwifes lack of both quality and quantity, discrepant structure. The ratio of nurses and midwives are lower than the required ratio at medical facilities whose ratio 3/5 nurses/doctor.  The rate of nurses and midwives who have education level higher than colleges do not achieve the goal of 30%. There is imbalance in structure and distribution in human resources in the countryside and remote areas. In order to evaluate the situation of human resources in term of nurses and midwives in state – run hospitals in province. This study aims to provide clear evidence for the plan of developing nurse and midwife system in order to satisfy the healthcare need of the patients.

Objectives: To describe the situation of human resources and to define the demand of human resources development in term of nurses, midwives for treatment systems in state-run hospitals in Quang Tri province in year 2015.

Method: Cross sectional study was conducted in December 2015. Secondary data reports from hospitals were collected, analyzed and assessed for adequacy level according to Analyzing, assessing the situation of human resource and comparing to the current regulations including Joint Circular No 08/2007/ TTLT-BYT-BNV guiding the payroll of state health facilities, Decision of the Prime Minister  No 153/2006/QĐTTg and national action program on the nursing, midwife jobs period from now until 2020 with Decision No. 1215/QD-BYT April 12, 2013 by the Minister of Health.

Results: The ratio of current healthcare providers over treatment bed did not meet the requirement regarding to scale of hospital bed number and grade. Number of nurses and midwives at clinical departments was insufficient as required. Number of nurses, midwives over doctors was under the aimed ratio of the Health Ministry.

Conclusions: Human resources of hospitals need to be provided to meet the need in hospital bed number and grade. Also, it was necessary to increase the number of nurses, midwives in order to ensure the minimal required ratio according to the number of beds and doctors at clinical departments.

Key words: medical human resource, nurses, midwives, human resource need

CÁC BÀI BÁO TRONG TẬP 6 (05)

TTTiêu đềLượt xemTrang
1KHẢO SÁT HỘI CHỨNG CHUYỂN HÓA TRÊN BỆNH NHÂN ĐANG LỌC MÁU CHU KỲ
Tác giả:  Hoàng Vĩnh Phú, Võ Tam, Lê Văn Tiến, Võ Thị Hoài Hương
10387
2NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH X QUANG VÀ CẮT LỚP VI TÍNH CỘT SỐNG TRONG CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG CỔ
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Minh Thi, Nguyễn Thanh Thảo
130212
3MỘT SỐ RỐI LOẠN TÌNH DỤC Ở PHỤ NỮ MÃN KINH
Tác giả:  Lê Lam Hương
114920
4ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH VÁCH NGĂN KẾT HỢP CẮT TÚI HƠI CUỐN GIỮA
Tác giả:  Phạm Trung Kiện, Lê Thanh Thái
91825
5ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐAU THẮT LƯNG DO THOÁI HÓA CỘT SỐNG BẰNG CẤY CHỈ HOẶC ĐIỆN CHÂM KẾT HỢP BÀI THUỐC ĐỘC HOẠT TANG KÝ SINH
Tác giả:  Thái Thị Ngọc Dung, Nguyễn Thị Tân
128533
6101639
7NGHIÊN CỨU NGUỒN NHÂN LỰC ĐIỀU DƯỠNG, HỘ SINH HỆ ĐIỀU TRỊ TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP TỈNH QUẢNG TRỊ
Tác giả:  Hà Lâm Chi, Võ Văn Thắng, Võ Thị Huệ Mân
116644
8NGHIÊN CỨU TỈ SỐ GIỚI TÍNH KHI SINH VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN SỞ THÍCH SINH CON TRAI CỦA CÁC CẶP VỢ CHỒNG TẠI HUYỆN HIỆP ĐỨC, TỈNH QUẢNG NAM
Tác giả:  Nguyễn Hoàng Lan, Phan Đình Nhân
103950
9ĐÁNH GIÁ ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG BỆNH NHÂN UNG THƯ BIỂU MÔ KHOANG MIỆNG
Tác giả:  Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Hồng Lợi, Đặng Thị Kim Anh
104156
10SO SÁNH TỶ LỆ SỬ DỤNG RƯỢU BIA VÀ LÁI XE SAU UỐNG RƯỢU BIA Ở CÁC NHÓM HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ CÔNG NHÂN TRẺ TẠI CÁC TỈNH BẮC GIANG VÀ BÌNH THUẬN
Tác giả:  Nguyễn Minh Tâm, Jean-Pascal Assailly
93761
11NGHIÊN CỨU PHÂN TẦNG NGUY CƠ DỰ BÁO TIÊN LƯỢNG TRONG 30 NGÀY Ở BỆNH NHÂN XUẤT HUYẾT NÃO
Tác giả:  Trần Thị Kiều Diễm, Nguyễn Đình Toàn
135668
12KHẢO SÁT THỰC TRẠNG VÀ NHU CẦU ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ TRẠM Y TẾ XÃ, PHƯỜNG TẠI KHU VỰC MIỀN TRUNG VIỆT NAM
Tác giả:  Nguyễn Minh Tâm, Lê Hồ Thị Quỳnh Anh
91974
13ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM TAI GIỮA Ứ DỊCH BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẶT ỐNG THÔNG KHÍ
Tác giả:  Hoàng Phước Minh, Lê Thanh Thái
144981
14ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ ĐAU THẦN KINH TỌA DO THOÁT VỊ ĐĨA ĐỆM BẰNG BÀI THUỐC THÂN THỐNG TRỤC Ứ THANG KẾT HỢP THỦY CHÂM
Tác giả:  Hồ Phi Đông, Nguyễn Thị Tân
141787
15NGHIÊN CỨU SỰ BIỂU LỘ MỘT SỐ DẤU ẤN MIỄN DỊCH VÀ MỐI LIÊN QUAN DÒNG TẾ BÀO VỚI MÔ BỆNH HỌC U LYMPHÔ ÁC TÍNH KHÔNG HODGKIN
Tác giả:  Nguyễn Văn Mão, Nguyễn Sỹ Hoàn, Phan Thị Minh Phương, Ngô Văn Trung
105093
16TÌM HIỂU MỐI LIÊN QUAN GIỮA NỒNG ĐỘ FERRITIN HUYẾT THANH VỚI TÌNH TRẠNG THỪA CÂN BÉO PHÌ, BILAN LIPID VÀ CHỈ SỐ SƠ VỮA TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP
Tác giả:  Trần Hữu Thanh Tùng, Nguyễn Hải Thủy, Trần Hữu Dàng
998100
172068104
18TỶ LỆ, ĐẶC ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ EM TẠI THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐĂK LĂK
Tác giả:  Nguyễn Văn Hùng, Võ Văn Thắng
911111

Bài quan tâm nhiều nhất
[1] Đánh giá chức năng tâm thu thất phải bằng thông số TAPSE (7,065 lần)
Tạp chí:  Tập 1(5) - Số 5/2011; Tác giả:  Nguyễn Liên Nhựt, Nguyễn Anh Vũ
[2] Nghiên cứu tình hình sử dụng thuốc trong điều trị tăng huyết áp tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế (6,154 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Thái Khoa Bảo Châu, Võ Thị Hồng Phượng
[3] Mối liên quan giữa mức độ sử dụng điện thoại thông minh và các rối loạn giấc ngủ, rối loạn tâm lý ở học sinh trung học phổ thông và sinh viên (5,495 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (04); Tác giả:  Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Phúc Thành Nhân, Nguyễn Thị Thuý Hằng
[4] NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG CHẤN THƯƠNG SỌ NÃO MỨC ĐỘ VỪA VÀ NẶNG Ở KHOA CẤP CỨU BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ (3,422 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Hoàng Trọng Ái Quốc, Tôn Thất Hoàng Quí, Võ Đăng Trí, Hoàng Thị Kim Trâm, Châu Thị Thanh Nga
[5] Nghiên cứu thang điểm Blatchford trong tiên lượng bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa do bệnh lý dạ dày tá tràng (3,310 lần)
Tạp chí:  Tập 4(3) - Số 21/2014; Tác giả:   Hoàng Phương Thủy, Hoàng Trọng Thảng
[6] Stress và các yếu tố liên quan ở sinh viên Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Y Dược Huế (3,277 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (03); Tác giả:  Đoàn Vương Diễm Khánh, Lê Đình Dương, Phạm Tuyên, Trần Bình Thăng, Bùi Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Trà My Nguyễn Thị Yên, Bùi Đức Hà, Nguyễn Hữu Hùng, Nguyễn Văn Kiều
[7] Nghiên cứu kỹ thuật gây mê nội khí quản một nòng trong phẫu thuật cắt hạch giao cảm ngực nội soi (3,137 lần)
Tạp chí:  Tập 6 (02) - Số 32/2016; Tác giả:  Trần Thị Thu Lành, Hồ Khả Cảnh, Nguyễn Văn Minh
[8] Giá trị tiên lượng của chỉ số MELD ở bệnh nhân xơ gan Child Pugh C (2,923 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (05) ; Tác giả:  Võ Thị Minh Đức, Trần Văn Huy, Hoàng Trọng Thảng
[9] NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TIÊN LƯỢNG CỦA BỆNH NHÂN ĐA CHẤN THƯƠNG BẰNG THANG ĐIỂM ISS (2,892 lần)
Tạp chí:  Tập 7 (02) ; Tác giả:  Vũ Duy, Lâm Việt Trung
[10] Lung-rads và cập nhật về chẩn đoán nốt mờ phổi bằng cắt lớp vi tính ngực liều thấp (2,863 lần)
Tạp chí:  Tập 5(4_5) - Số 28+29/2015; Tác giả:  Hoàng Thị Ngọc Hà, Lê Trọng Khoan
Thông báoISSN 1859 - 3836

TẠP CHÍ Y DƯỢC HUẾ 

HUE JOURNAL OF MEDICINE AND PHARMACY

 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế

 Tổng Biên tập: Nguyễn Minh Tâm

Địa chỉ: Tầng 4, Nhà A Trường Đại học Y Dược Huế, số 06 Ngô Quyền Tp. Huế

Điện thoại: (0234) 3.826443; Email: tcydhue@huemed-univ.edu.vn

Copyright © 2016 by G7VN